پروژه مجتمع مسکونی گل نرگس شهرک سلامت

 • مشخصات پروژه 
 • محل اجرا:
 • شروع پروژه:
 • پایان پروژه:
 • نحوه اجرا:
 • عنوان پیمانکار:
 • اعتبار هزینه شده:………میلیون ریال
 • محل تامین اعتبار:
 • مساحت عرصه:……….مترمربع
 • مساحت اعیانی:………..مترمربع
 • جمعیت بهره بردار:………….نفر
فهرست