پروژه مجتمع مسکونی گل نرگس شهرک سلامت

 • مشخصات پروژه 
 • محل اجرا: شهرک سلامت
 • شروع پروژه: ۱۳۹۹
 • پایان پروژه: ۱۴۰۱
 • نحوه اجرا: پیمانی
 • عنوان پیمانکار:
 • اعتبار هزینه شده:………میلیون ریال
 • محل تامین اعتبار:
 • مساحت عرصه:……….مترمربع
 • مساحت اعیانی:………..مترمربع
 • جمعیت بهره بردار:………….نفر
فهرست