تاریخچه شرکت

شرکت ساختمان سازی یکتا جاوید، از سال —- فعالیت خود را در عرصه …….سازی شروع کرد. . از سال — …………………… .. نیز پرداخت . شرکت یکتاجاوید بیش از ……پروژه در حال سرمایه گذاری و اجرا دارد.

 

فهرست